E-faktura

Na podstawie art. 106n § 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyrażam zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, tj. na wystawianie, przesyłanie i otrzymywanie faktur w formacie elektronicznym przez AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-801), ul. Puławska 431, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000838329, NIP 9512500868, REGON 385953687, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 17 005 000 złotych. Powyższe ma także zastosowanie do korekt faktur.

Jednocześnie wskazuję adres e-mail podany w trakcie rejestracji, jako środek komunikacji elektronicznej umożliwiający mi zapoznanie się z treścią przesyłanych na ten adres faktur elektronicznych.

Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej:

  1. Formatem faktury elektronicznej jest PDF.
  2. Faktura elektroniczna będzie dostarczana Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail należącego do AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O., zakończonego domeną „aat.pl”.
  3. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych nie wyłącza prawa AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O. do wystawiania i przesyłania faktur oraz korekt w formie papierowej. Odbiorca jest zobowiązany do przyjmowania takich faktur, w szczególności gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają stosowanie faktur elektronicznych.
  4. Każdorazowa zmiana adresu e-mail, na który będą przesyłane faktury elektroniczne wymaga powiadomienia AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O. w formie pisemnej. W przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę o zmianie adresu e-mail, korespondencja kierowana na dotychczasowy adres jest uważana za prawidłowo doręczoną.
  5. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania faktur elektronicznych. Rezygnacja taka jest skuteczna od następnego dnia po powiadomieniu AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O. w formie pisemnej lub elektronicznej.